nowweb.nlHandige selecties

Alles voor je webshop

Social Media

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

Algemene Voorwaarden Nowweb.nl

nowweb.nl-homepage-reviews-tevreden-klanten

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) wordt een aantal begrippen gehanteerd, deze worden geschreven met een beginhoofdletter. Begrippen in enkelvoud hebben dezelfde betekenis in meervoud en vice versa.

Content

De inhoud van de Website, bestaande uit teksten, afbeeldingen en/of video;

CMS (Content management systeem)

De online omgeving waartoe Nowweb de Klant toegang geeft, een webapplicatie waarmee de inhoud en het uiterlijk van de Website kunnen worden beheerd;

Diensten

Alle door Nowweb geleverde zaken en diensten, waaronder abonnementen, en alle door Nowweb voor een Klant uitgevoerde werkzaamheden, inclusief verstrekte adviezen. De details van de aangeboden diensten en de vergoedingen staan omschreven in de respectievelijk omschrijvingen bij de aangeboden diensten op de website van Nowweb;

Domeinnaam

Het internetadres van de Website die Nowweb aan de Klant levert;

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties, ongeacht het feit of voornoemde rechten wel of niet reeds geregistreerd of te registreren zijn;

Klant

De natuurlijk of rechtspersoon die met Nowweb een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Nowweb een offerte daartoe heeft uitgebracht;

Nowweb

De besloten vennootschap CONNECTR BV, kantoorhoudende op het adres Vivaldisingel 161, 2151 GP te Nieuw-Vennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58947183 en met BTW-nummer NL853250066B01;

Overeenkomst

De afspraken tussen Nowweb en de Klant, waarvan deze Voorwaarden en het online bestelformulier onderdeel uitmaken;

Privacyverklaring

De privacyverklaring van Nowweb, beschikbaar via www.nowweb.nl/privacyverklaring;

Template

Een pagina-lay-out die beschikbaar is binnen een Thema, dit betreft dus het uiterlijk van één pagina, niet van de gehele Website;

Thema

Een groep bestanden (afbeeldingen, stylesheets en code) die het algehele uiterlijk van de Website bepaalt;

Webdesign

Het uiterlijk van de Website, waaronder de gebruikte kleuren en lettertypes;

Website

Een onderdeel van de Diensten van Nowweb, waarbij een website bestaat uit een op een Thema gebaseerde verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het internet;

Webshop

Een Website die de Klant de mogelijkheid geeft om producten en/of diensten online te verkopen en af te rekenen.

2. Algemeen, toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en op alle (rechts)handelingen tussen Nowweb en de Klant, ook als die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door de Klant c.q. bezoeker van de website van Nowweb.

2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden gelden alleen als Nowweb deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de Klant en/of van derden is uitgesloten.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Als Nowweb dat nodig vindt, zal zij met de Klant overleggen over de inhoud van de nieuwe bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).

2.6 Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

2.7 Indien Nowweb niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nowweb in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Voorwaarden te verlangen.

2.8 Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

2.9 Onder “schriftelijk” wordt in deze Voorwaarden tevens “per email” verstaan.

3. Offertes, aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Nowweb zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders door Nowweb wordt vermeld in de offerte/aanbieding.

3.2 Uitingen van Nowweb op haar website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en/of offerte.

3.3 Klant gaat ermee akkoord dat Nowweb meteen na akkoord op de uitnodiging begint met haar werkzaamheden.

3.4 Nowweb kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Nowweb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.6 Een door Nowweb gemaakte indicatie of schatting van kosten dient uitsluitend om de Klant in staat te stellen een afweging te maken van de met de opdracht gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of schatting kan de Klant geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.7 Nowweb is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.8 Indien blijkt dat door de Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Nowweb het recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Via de website van Nowweb kan de Klant een bestelling plaatsen voor een of meer van de door Nowweb aangeboden Diensten. Door een bestelling te plaatsen via de website van Nowweb gaat de Klant een Overeenkomst aan met Nowweb voor de levering van een of meer van haar Diensten. Alle Overeenkomsten met Nowweb komen uitsluitend online tot stand via de webshop van Nowweb. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Nowweb en de Klant.

4.2 Artikel 6:227b lid 1 BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Nowweb en de Klant.

4.3 Voor zover mogelijk begint Nowweb meteen na ontvangst van een bestelling met haar werkzaamheden.

5. Voorwerp van de Overeenkomst, verplichtingen Nowweb en Klant

5.1 De verplichtingen van Nowweb:

 • Nowweb zal eenmalig de Website creëren en/of ontwikkelen, het Webdesign bepalen in overleg met de Klant en de Content plaatsen in overleg met de Klant;
 • Content van de Klant wordt geplaatst voor zover dat redelijkerwijs past binnen het Thema en/of de Templates. Nowweb heeft het recht om Content te weigeren, bijvoorbeeld als het om een te grote hoeveelheid Content gaat;
 • Het ontwikkelen van de Website gebeurt volgens een vaststaand Thema en Templates, dat betekent dat niet alles mogelijk is technisch gezien en/of qua design;
 • Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Nowweb bijvoorbeeld updates van het CMS uitvoeren, hosting van de Website verzorgen, een .nl-domeinnaam verstrekken (indien gewenst), een e-mailadres verstrekken behorende bij de domeinnaam, een mailbox hosten, toegang tot het CMS verschaffen;
 • De Klant kan onbeperkt pagina’s of berichten aanmaken en onbeperkt Content wijzigen binnen de grenzen zoals aangegeven in artikel 8;
 • Nowweb verleent hulp bij het gebruik van, en verstrekt advies over, het CMS, voor zover de verzoeken van de Klant hiertoe naar het oordeel van Nowweb redelijk zijn;
 • Indien Nowweb een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van de Klant, zal Nowweb medewerking verlenen aan een verzoek van de Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam;
 • Nowweb spant zich naar redelijkheid in om de Website en haar Diensten naar behoren te laten functioneren;
 • Nowweb spant zich naar redelijkheid in om online veiligheid van de Website te beschermen. Zo wordt er standaard een SSL-certificaat geleverd bij de Website;
 • Nowweb zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, maar biedt hierover geen garanties;
 • Nowweb stelt geen reserve kopieën (back-ups) ter beschikking aan de Klant. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant om reserve kopieën van de bij Nowweb opgeslagen data te maken;
 • Nowweb zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Nowweb is hierbij echter afhankelijk van haar licentiegevers. Nowweb is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Diensten niet ten goede komt;
 • De servicedesk van Nowweb is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar.

5.2 De verplichtingen van de Klant:

 • De Klant dient de Content aan te leveren zodat Nowweb de Content kan opnemen in de Website en/of Webshop. De Website kan pas online nadat de Content door de Klant is aangeleverd;
 • De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de Content van de Website, alsmede voor alle instellingen die de Klant zelf kan wijzigen in het CMS en eventuele plug-ins;
 • De Klant verklaart de Diensten van Nowweb alleen te zullen gebruiken voor ethisch correcte en wettelijk toegestane doeleinden. Onethisch of onwettelijk gebruik van de Website of andere diensten van Nowweb is niet toegestaan en kan aanleiding zijn tot onmiddellijke, eenzijdige opzegging van de Overeenkomst, zonder dat Nowweb op enigerlei aansprakelijk is voor eventueel daardoor ontstane schade;
 • Indien de Klant surseance van betaling aanvraagt, dient hij Nowweb daarover binnen 48 uur na aanvraag daarover te informeren;
 • Klant vrijwaart Nowweb voor eventuele schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant;
 • Klant gaat ermee akkoord dat Nowweb als zij een Website bouwt haar bedrijfsnaam opneemt in de footer van de Website.

6. De Website

6.1 Nowweb maakt geen Website op maat. De Website is gebaseerd op een Thema, dat ook voor Websites van andere Klanten kan worden gebruikt. Daardoor zijn er soms beperkingen van wat er wel en niet kan worden geleverd ten aanzien van het Webdesign.

6.2 Nowweb kan bestaande Thema’s en Templates updaten, waardoor er wijzigingen in de Website van de Klant kunnen ontstaan,

6.3 Nowweb kan (onderdelen van) de Website gebruiken voor promotionele doeleinden en Nowweb kan de Klant kan vermelden in haar communicatiemiddelen, zoals de website www.nowweb.nl.

6.4 Hetgeen in dit artikel 6 is bepaald met betrekking tot een Website geldt eveneens een Webshop en in voorkomend geval ook voor andere (onderdelen van) door Nowweb geleverde Diensten, zoals bijvoorbeeld plug-ins, domeinnamen, mailboxen en credits.

7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. Na afloop van de initiële contracttermijn wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar, met een opzegtermijn van één maand. Als de Klant heeft gekozen voor maandelijkse facturatie, dan is de Overeenkomst na het eerste jaar maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Er wordt altijd minimaal één jaar in rekening gebracht.

7.2 Nowweb heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een maand. Nowweb is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn indien de Klant één of meer bepalingen van een met Nowweb gesloten Overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden niet nakomt.

7.3 Als de Klant de Overeenkomst opzegt, gaat de Website offline nadat de laatste te betalen termijn verstreken is.

7.4 Desgewenst kan Nowweb een export maken van de Content van de Website, tegen betaling van een vergoeding van EUR 300 aan Nowweb.

7.5 Nowweb kan geen kopie van de gehele Website inclusief de broncode, het Thema, een Template en/of het Webdesign leveren.

7.6 Voor zover de Klant een Overeenkomst opzegt, is Nowweb nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde bedragen.

7.7 Indien de Klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien een aanvraag tot faillietverklaring van Klant is gedaan, een onderhands crediteurenakkoord aan zijn crediteuren heeft aangeboden, besloten heeft over te gaan tot liquidatie dan wel tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op andere wijze of beslag is gelegd op activa van de Klant als gevolg waarvan de Klant niet langer in staat is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft Nowweb het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde Diensten alsmede op vergoeding van eventuele schade.

7.8 Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 (veertien) dagen na de totstandkoming, tenzij Nowweb reeds met instemming van de Klant binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

8.    Fair use policy

8.1 Nowweb hanteert het fair-use principe voor datagebruik, dit gaat om het aantal gebruikte MB’s voor dataverkeer, de schijfruimte van de Website, en de schijfruimte van de mailbox.

8.2 Nowweb zal de Klant tijdig op de hoogte brengen als door de Klant op significante basis meer data worden verbruikt dan het gemiddelde.

8.3 Nowweb heeft het recht extra kosten in rekening te brengen bij de Klant hiervoor.

9. (Leverings)termijnen

9.1 Alle door Nowweb genoemde of met Nowweb overeengekomen (leverings)termijnen zijn slechts richtlijnen en zijn nimmer fatale termijnen voor Nowweb.

9.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Nowweb en de Klant zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

9.3 Bij overschrijding van een (leverings)termijn door Nowweb dient de Klant Nowweb schriftelijk in gebreke te stellen. Nowweb dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Gedurende deze redelijke termijn kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en heeft de Klant geen recht de Overeenkomst te beëindigen zonder Nowweb ter zake volledig schadeloos te stellen.

9.4 Indien Nowweb bij de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de Klant, wordt de (leverings-)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de Klant in gebreke is gebleven, vermeerderd met een week.

9.5 Nowweb heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.6 Mocht de Klant in gebreke zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Nowweb gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) welke daardoor aan de zijde van Nowweb direct of indirect is en/of zal ontstaan.

10. Prijzen

10.1 Alle door c.q. met Nowweb geoffreerde, overeengekomen of anderszins aangeduide prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), administratiekosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

10.2 Nowweb heeft het recht haar prijzen eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Nowweb geven Nowweb tevens het recht de prijzen binnen een lopende Overeenkomst te wijzigen.

10.3 De actuele tarieven staan vermeld op www.nowweb.nl. Alle prijzen op voornoemde website, offertes, folders en andere documentatie van Nowweb zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Nowweb geen aansprakelijkheid.

10.4 Klant betaalt voor de bestelde Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor Diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, geldt het bij Nowweb gebruikelijke uurtarief van €85,- excl. btw, tenzij anders is overeengekomen. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

10.5 Indien de Overeenkomst een abonnement is, is Nowweb gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Nowweb zal Klant hiertoe, via haar website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Klant heeft bij een prijsverhoging van meer dan 10% het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

10.6 Nowweb heeft in ieder geval het recht om alle prijzen die met Klant zijn overeengekomen, jaarlijks per 1 januari met 4% te verhogen, zonder dat de Klant, zijnde een bedrijf, de mogelijkheid heeft om op te zeggen.

10.7 Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten voor Nowweb komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

11. Betaling

11.1 Nowweb hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

11.3 De Klant kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken en dient dit te doen binnen de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 11.1, bij gebreke waarvan de Klant de factuur (en het daarop vermelde bedrag) wordt geacht te hebben geaccepteerd en geen recht meer heeft tegen (enig onderdeel van) de factuur op te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.4 Nowweb behoudt zich het recht voor bedragen van de facturen na automatische incasso of verzending te wijzigen of aan te vullen.

11.5 Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, al dan niet vanwege een mislukte automatische incasso, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is Nowweb gerechtigd haar dienstverlening aan de Klant op te schorten en/of de Overeenkomst met de Klant op te zeggen. Dit laatste evenwel alleen nadat de Klant tot betaling is aangemaand en Klant gedurende een periode van veertien dagen na de aanmaning nog steeds niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Nowweb het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer Klant ten onrechte haar incasso storneert heeft Nowweb het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten € 40,-. Nowweb heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen.

11.6 Indien de Klant na ommekomst van de in artikel 11.1 genoemde termijn niet (volledig) aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Nowweb het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen.

11.7 Zolang Klant in betalingsverzuim is, of indien Klant een automatische incasso storneert, heeft Nowweb het recht om een eigen redirect in te stellen. Als Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam.

11.8 Iedere betaling door de Klant strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Klant, eerst ter voldoening van de eventueel door de Klant aan Nowweb verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de eventueel door de Klant aan Nowweb verschuldigde rente(n) en strekt eerst daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering(en).

11.9 De Klant kan vooraf bepalen of hij de facturatie per maand of per jaar wil laten plaatsvinden.

11.10 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €75,-. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, is de Klant de werkelijke kosten verschuldigd.

11.11 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12. Dienstverlening en garanties

12.1 Nowweb spant zich in om de Klant optimaal van dienst te zijn. Het is technisch onmogelijk voor Nowweb om een volledig (100%) foutloze dienstverlening te leveren, mede omdat Nowweb tevens afhankelijk is van derden in het kader van desbetreffende diensten. Nowweb garandeert uitdrukkelijk geen volledig (100%) foutloze dienstverlening.

12.2 Nowweb kan de dienstverlening en/of de technische onderdelen hiervan wijzigen. Indien deze wijziging resulteert in (tijdelijke) vermindering van en/of uitval van de beschikbaarheid van de dienstverlening zal Nowweb de Klant hierover tijdig vooraf informeren.

12.3 Nowweb heeft geen verplichting om Klant te informeren en/of adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Algemeen Verordening Gegevensbescherming. Indien Nowweb hierover in het kader van haar dienstverlening wel informatie verschaft en/of adviseert, dient dit slechts als signalering en kunnen hieraan door de Klant geen rechten worden ontleend.

12.4 Nowweb heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Nowweb is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. Nowweb spant zich in om een dergelijke buitengebruikstelling buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om Klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van Nowweb, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot directe schade en tot het bedrag (exclusief btw) dat door Nowweb aan de Klant twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 250 euro.

13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nowweb aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Nowweb toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van indirecte schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

13.3 Nowweb is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden indirecte schade en gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Nowweb voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.

13.4 Nowweb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

13.5 Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Nowweb meldt.

13.6 Nowweb is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat wijzigingen worden doorgevoerd in de (werking van) diensten van derden, waaronder begrepen social media, en daardoor de dienstverlening door Nowweb niet of niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

13.7 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nowweb of haar leidinggevende ondergeschikten.

13.8 Alle aanspraken van de Klant vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben.

14. Vrijwaring

14.1 De Klant vrijwaart Nowweb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden door het handelen of nalaten van de Klant.

14.2 Indien Nowweb uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Nowweb zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nowweb, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nowweb en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

15. Overmacht

15.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Nowweb in de nakoming van enige verplichting jegens de Klant niet aan Nowweb kan worden toegerekend, in geval van een van de wil van Nowweb onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Nowweb kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(sinstanties), (werk-)staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval en andere voorzieningen en wanprestaties van toeleveranciers of andere derden.

15.2 In geval zich een situatie als bedoeld in artikel 15.1 voordoet als gevolg waarvan Nowweb niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Nowweb niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Nowweb is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Nowweb als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

16. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

17.  Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, Thema’s, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Nowweb of diens licentiegevers.

17.2 De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de Klant de programmatuur niet verveelvoudigen of openbaar maken.

17.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van materialen.

17.4 Het is Nowweb toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Nowweb door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

17.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de Content en de Intellectuele Eigendomsrechten die daarop rusten. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Content worden niet overgedragen aan Nowweb.

17.6 De Klant vrijwaart Nowweb voor aanspraken van derden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot door de Klant beschikbaar gestelde en/of op de Website gepubliceerde Content.

18. Wijzigingen Voorwaarden

18.1 Nowweb behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Nowweb of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

19.1 Op alle aanbiedingen van Nowweb en Overeenkomsten tussen Nowweb en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

19.2 Alle geschillen die voortvloeien uit een opdracht, bestelling, Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

20. Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunnen Klanten altijd terecht bij Nowweb, via het e-mailadres info@nowweb.nl of het telefoonnummer 085-3030095.